ATIKSU RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İç İşleri Bakanlığı'nın 5 Mayıs 2014 yılında yayınladığı Mahalli İdarelerde Su Yönetimi Yönetmeliğin'de büyükşehir belediyelerinin su yönetimi kısmında büyükşehir  belediyelerinin görevleri;  ‘’Kullanılmış sular ile yağış sularının zararsız bir biçimde yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak ve bu sulardan yeniden yararlanılması için her türlü tesisleri kurmak ya da kurdurmak, bölge içindeki su kaynaklarının (deniz, göl, akarsu kıyılarının ve yeraltı sularının) kullanılmış sularla ve endüstri artıkları ile kirletilmesini önlemektir’’ olarak sıralanmıştır.
Bu amaçlar doğrultusunda
İleri biyolojik ve biyolojik arıtma tesisleri projelendirilmiş
İl merkezinde yapılacak olan İleri biyolojik atık su arıtma tesisine, atık suyun iletiminin en iyi şekilde sağlanamsı için 20 kmsi tünel olmak üzere 588.165 m'lik kanalizasyon projesi hazırlanmış
 Kentin atık su karekterizasyonu belirlenmiştir.
Şehrin endüstriyel atık su haritaları oluşturulmuştur. 
Böylece kentsel atık suyun alıcı ortamlara en uygun şekilde deşarjı amaçlanmıştır.
Kanalizasyona Deşarj Edilen Atık Suyun Karakterizasyonu  
          Atık Su Kaynaklarının Belirlenmesi
          İlçe belediyelerden edinilen bilgiler ve saha çalışmaları yapılarak kanalizasyon sistemine endüstriyel atık su deşarj eden işletmeler belirlenmiştir.
          İşletmeler teker teker ziyaret edilerek yetkililere mevzuat  hakkında bilgilendirme yapılmış,
          Hazırlanan broşürler işletmelere dağıtılarak, uygulama birliği sağlanmış, böylece  anlaşılmazlıkların  önüne  geçilmeye  çalışılmıştır.
          Başlangıçta yapılan çalışmalarda; önceki farklı uygulamalar ve  denetimsizlik nedeniyle oluşan boşluk, bilinçsizlik ve
 denetimin getireceği düşünülen maddi külfet  nedeniyle bazı sorun ve tepkilerle karşılaşılmıştır.
Sektörel Belirlemeler
 Ulaşılan işletmelerde sektörel belirlemeler yapılarak gerekli arıtma sistemlerinin yapılması sağlanmıştır.
 Atık Su Analizleri
Atık su deşarjından  numuneler alınarak yerinde yapılması gereken ölçümler (pH, sıcaklık, iletkenlik vb.) işletme yetkilisi
gözetiminde yapılmış diğer analizler için numuler akredite laboratuvarlara gönderilmiştir.
                Ard arda alınan 3 numunenin analiz sonuçları değerlendirilerek analiz sonucu uygun olan işletmeler TİSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda ruhsatlandırılmış,
              Sektörel belirlemeye uygun olarak rutin denetim faaliyetlerine  başlanmıştır.     
Deşarj standartlarına uymayan işletmelerde atık su oluşan sistemler incelenerek sorunun kaynağına ulaşılmış ve çözümler getirilmiştir.
          Verilerin Toplanması ve Ulaşılabilirliği
          Endüstriyel atık su kaynaklarının kanalizasyona bağlantı yaptığı noktalarda koordinatlar alınarak hali hazır haritalara yerleştirilmiş, böylece endüstriyel atık suyun yoğun olduğu bölgeler tespit edilmiş ve elde edilen veriler kurum içi ulaşılabilir hale getirilmiştir.
 
2016 Ekim ayı itibariyle Trabzon İl sınırları içerisinde 220 işletme rutin olarak denetlenmektedir. Bu da yıl içerisinde minimum 660 numune alımına tekabül etmektedir. Ancak işletme sayısı her geçen gün artmaktadır.
          Bahsi geçen sektörlerde TİSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği'ne göre,
  1-Askıda katı madde                                     8-Toplam Azot
  2-Kimyasal oksijen ihtiyacı                           9-Toplam Krom
  3-Yağ ve Gres                                                 10-Toplam Çinko
  4-Toplam Siyanür                                          11-Toplam Kurşun
  5-Toplam Kadminyum                                  12-Toplam Civa
  6-Demir                                                           13-sülfat
  7-Flörür                                                           14-pH
gibi kimyasal değerlerin ölçümleri değerlendirilmektedir.
Bu çalışmayla birlikte hem kanalizasyon hattı hem de Karadeniz'in kirliliğinin önlenmesi için, evsel nitelikli atık su kaynaklarının denetlenmesi ve yönetmeliğe uygun olarak özellikle yağ kullanımının fazla olduğu otel, restorant, yemekhane vb. yerler denetlenerek atık yağın kanalizasyon sistemine verilmesi önlenmeye  çalışılmaktadır. Bu çalışmayla kanaliasyon sisiteminde oluşan arızaların sayısının azaldığı gözlemlenmiştir.
Kentsel Atık Suyun Karakterizasyonu
             Çalışmalarımızın ikinci aşamasını,  derin deniz deşarj tesislerinden Karadeniz'e deşarj ettiğimiz kentsel atık suyun karakterizasonunu belirlemek  oluşturmuştur.
          Bu kapsapta 10.000 m3/gün üzerinde deşarjı olan derin deniz deşarj tesislerimizden rutin olarak mevsimsel numuneler alınmaktadır. Aynı zamanda hazırlanan projeler kapsamında gerekli görülen diğer derin deniz deşarj tesislerinden de numuneler alınarak ilin atık su karakterizasyonu belirlenmeye  çalışılmıştır.
İlimizin güney kesiminde kalan ve atık suyunu Karadeniz'e ulaştıramayıp kısmı bir kanalizasyon yapısıyla akar sulara deşarjı olan ilçe merkezlerinin deşarj noktalarınada biyolojik arıtmalar yapılması planlanmış olup, yapılacak arıtmalar için de deşarj noktalarından numuneler alınarak analizleri ve atık su karakterizasyon tespitleri yapılmıştır.
           Bu kapsamda yıl içerisinde atık suyun alıcı ortama deşarj edildiği alanlardan numuneler alınarak analizler yapılmıştır.
Yapılan bu çalışmalarla,  Yürürlükteki Yönetmelikler uygulanmış
             Trabzon İl sınırları dahilinde kanalizasyona deşrj eden mevcut atık su kaynakları ve atık suyun karakteristiği belirlenmiş
          Planlanan atık su arıtma tesisleri için altyapı çalışması oluşturmuş
          Şehrin atık suyunun Karadeniz'in kirliliğine etkisi gözlenmiştir

FOTOĞRAF GALERİSİ

İlgili Diğer Başlıklar