Strateji; belirlenen vizyonu gerçeğe dönüştürmek için uygulanması gereken yol, yöntem ve yaklaşımlardır. Stratejik Planlama, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını, daha kaliteli hizmet sunulmasını ve vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasını sağlamada önem kazanmaktadır. Ülkemizde, son yıllarda kamu yönetimi ve kamu mali yönetiminde birçok reform projesi uygulamaya konulmuştur. Bu kamu mali reform projelerinin başında 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gelmektedir. Kanunda stratejik plan; “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmaktadır.